بخش کاربران کارت اينترنت
لطفا نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید:بخش کاربران اينترنت هوشمند IN
براي کاربران مرکز قندي با پيش شماره هاي 553تا557 بدون وارد کردن 411 در ابتداي شماره تلفن، و براي بقيه مراکز همراه با 411 مي توانيد کارکرد سرويس IN را مشاهده کنيد.